Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Nakle nad Notecią

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2020 i rok 2021, od 29 grudnia 2020 roku w Nakle nad Notecią przy ul. Świętego Wawrzyńca uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu NO2/NO/NOX, benzen C6H6, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz w pyle zawieszonym PM10 pomiary następujących zanieczyszczeń: benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni, ołów Pb, indeno(1,2,3-cd)piren IP, benzo(a)antracen BaA, benzo(b)fluoranten BbF, benzo(j)fluoranten BjF, benzo(k)fluoranten BkF, dibenzo(a,h)antracen DBahA.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Nakło nad Notecią znajduje się w ”strefie kujawsko - pomorskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Nakle nad Notecią zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2021.

Nakło nad Notecią, ul. Świętego Wawrzyńca

Stacja monitoringu powietrza w Nakle nad Notecią przy ul. Świętego Wawrzyńca.