Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w podlaskiej sieci monitoringu jakości powietrza.

 

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 w podlaskiej sieci monitoringu jakości powietrza zachodzą następujące zmiany.

 

W Białymstoku:

- przeniesiono wykonywanie automatycznych pomiarów tlenku węgla, ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Waszyngtona 16 na stację komunikacyjną zlokalizowaną przy ul. Al. Piłsudskiego 34,

- zakończono prowadzenie automatycznych pomiarów dwutlenku siarki. Pomiary dwutlenku siarki dla Aglomeracji Białostockiej prowadzone są na stacji podmiejskiej w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty,

- przeniesiono wykonywanie pomiarów manualnych stężenia pyłu zawieszonego PM10 i zawartych w nim WWA , w tym: benzo(a)pirenu oraz metali : arsenu, kadmu, niklu i ołowiu ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Waszyngtona 16 na stację podmiejską przy ul. 42 Pułku Piechoty 117,

- przeniesiono wykonywanie automatycznych pomiarów ozonu, ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 75A na stację podmiejską przy ul. 42 Pułku Piechoty 117,

 

W Suwałkach zakończono wykonywanie pomiarów metali ciężkich zawartych w pyle zawieszonym PM10. Pomiary te, prowadzone od 2014 roku nie wykazywały przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych.

 

W Łomży rozpoczęto wykonywanie pomiarów metali ciężkich: arsenu, kadmu, niklu i ołowiu zawartych w pyle zawieszonym PM10.

Wyniki pomiarów z nowoutworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy podlaskiej i Aglomeracji Białostockiej.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza.