Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020

Cinque Terre

Rok wydania: 2021

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2020 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki oceny w postaci raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020 zostały przekazane zarządowi województwa.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 4 stref woj. mazowieckiego (aglomeracja warszawska, miasto Płock, miasto Radom, strefa mazowiecka) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy mazowieckiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).