Długoterminowe prognozy jakości powietrza - informacje ogólne - Główny inspektorat ochrony środowiska
Długoterminowe prognozy jakości powietrza - informacje ogólne

 

Mając na uwadze konieczność zmniejszania negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i ekosystemy oraz oszacowania możliwości osiągnięcia i utrzymania przez Polskę norm jakości powietrza określonych w prawodawstwie Unii Europejskiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z  dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i  wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu) oraz prawodawstwie polskim (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w  powietrzu) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostały wykonane długoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10. Prognozy wykonane zostały w 2016 roku.

Wyniki prognoz oraz szczegółowe założenia do ich wykonania znajdują się w raporcie zamieszczonym w  zakładce „Wyniki modelowania”.