Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów - Chief Inspectorate for Environmental Protection
Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów

 Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów
 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

µg/m3

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego
w roku kalendarzowym

Margines tolerancji

 µg/m3

Termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

Benzen (C6H6)

rok kalendarzowy

5

-

0

0

0

0

0

2010

Dwutlenek azotu (NO2)

1 godzina

200

18 razy

0

0

0

0

0

2010

rok kalendarzowy

40

-

0

0

0

0

0

2010

Dwutlenek siarki (SO2)

1 godzina

350

24 razy

0

0

0

0

0

2005

24 godziny

125

3 razy

0

0

0

0

0

2005

Tlenek węgla (CO) 1)

8 godzin

10 000

-

0

0

0

0

0

2005

Pył PM102)

24 godziny

50

35 razy

0

0

0

0

0

2005

rok kalendarzowy

40

-

0

0

0

0

0

2005

Pył  PM2,53)

rok kalendarzowy

25

-

4

3

2

1

1

2015

rok kalendarzowy

204)

-

0

0

0

0

0

2020

Ołów (Pb)

rok kalendarzowy

0,55)

-

0

0

0

0

0

2005

 

1) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
2) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
3) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
4) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).
5) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.

Poziomy substancji w powietrzu dla zanieczyszczeń gazowych ustala się w warunkach: temperatura 293 K, ciśnienie 101,3 kPa.

Poziomy dla pyłu zawieszonego w powietrzu ustala się w warunkach rzeczywistych.


Poziomy dopuszczalne dla dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) w powietrzu ze względu na ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

µg/m3

Termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego

 Tlenki azotu (NOx)1)

rok kalendarzowy

30

2003

 Dwutlenek siarki (SO2)

rok kalendarzowy

20

2003

pora zimowa

(okres od 01 X do 31 III)

20

2003

1) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

Poziomy substancji w powietrzu dla zanieczyszczeń gazowych ustala się w warunkach: temperatura 293 K, ciśnienie 101,3 kPa.