Pułap stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 w powietrzu określony ze względu na ochronę zdrowia ludzi, termin jego osiągnięcia oraz okres, dla którego uśrednia się wyniki pomiarów - Główny inspektorat ochrony środowiska
Pułap stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 w powietrzu określony ze względu na ochronę zdrowia ludzi, termin jego osiągnięcia oraz okres, dla którego uśrednia się wyniki pomiarów


 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Pułap stężenia ekspozycji, µg/m3

Termin osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji

Pył PM2,5

trzy lata kalendarzowe1)

201)

2015

 

1)

Trzyletnia średnia krocząca uśredniona ze wszystkich punktów pomiarowych prowadzących pomiary wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5. W celu sprawdzenia dotrzymania  pułapu stężenia ekspozycji dla roku 2015 w obliczeniach uwzględnia się pomiary z lat 2013, 2014 i 2015.

 

Poziomy dla pyłu zawieszonego w powietrzu ustala się w warunkach rzeczywistych.