Krajowy cel redukcji narażenia dla pyłu PM2,5 w powietrzu określony ze względu na ochronę zdrowia ludzi, termin jego osiągnięcia oraz okres, dla którego uśrednia się wyniki pomiarów - Główny inspektorat ochrony środowiska
Krajowy cel redukcji narażenia dla pyłu PM2,5 w powietrzu określony ze względu na ochronę zdrowia ludzi, termin jego osiągnięcia oraz okres, dla którego uśrednia się wyniki pomiarów

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Krajowy cel redukcji narażenia

µg/m3

Termin osiągnięcia krajowego celu redukcji narażenia

Pył PM2,5

trzy lata kalendarzowe1)

181)

2020

 

1) Trzyletnia średnia krocząca uśredniona ze wszystkich punktów pomiarowych prowadzących pomiary wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5. W celu sprawdzenia dotrzymania  krajowego celu redukcji narażenia dla roku 2020 w obliczeniach uwzględnia się pomiary z lat 2018, 2019 i 2020.

 

Poziomy dla pyłu zawieszonego w powietrzu ustala się w warunkach rzeczywistych.