Chief Inspectorate for Environmental Protection
Nowy program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

W dniu 14.07.2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP) dla strefy aglomeracja wrocławska. Program powstał w oparciu
o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2020”.

Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

- POP dla strefy aglomeracja wrocławska - Uchwała nr XLVII/940/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r.w sprawie rogramu ochrony powietrza dla strefy
aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera
analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm.
Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania
społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa dolnośląskiego w danym roku kalendarzowym.