Informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu - Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu


W przypadku wystąpienia sytuacji smogowej i przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu (100 µg/m3), w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. Dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

W przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3), ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.

Komunikaty o ryzyku lub wystąpieniu przekroczenia publikowane są w sekcjach "Przekroczenia i ryzyko przekroczeń" wojewódzkich podstron portalu Jakość Powietrza, w  module Informacje regionalne.
 

W zakładkach „Poziomy informowania i alarmowe” i „Poziomy dopuszczalne” publikowane są informacje o miejscu, czasie, wielkości i przyczynie przekroczenia na obszarze Polski przekroczenia odpowiednio poziomu informowania, alarmowego lub poziomu dopuszczalnego, dla którego okres uśredniania wynosi jedną godzinę lub 24 godziny.

Substancje, dla których określone są poziomy alarmowe, poziomy informowania i poziomy dopuszczalne oraz wartości tych poziomów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U.  2021, poz. 845), oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019. poz. 1931),  których treść jest zamieszczona w zakładce „Prawodawstwo – Prawo polskie”.  W rozporządzeniach tych określony został m. in.:

-     poziom alarmowy dla pyły PM10, ozonu (O3), dwutlenku siarki (SO2) i dwutlenku azotu (NO2);

-     poziom informowania dla pyłu PM10 i ozonu;

-     poziom dopuszczalny dla okresu uśredniania wynoszącego jedną godzinę dla dwutlenku siarki (SO2)

      i dwutlenku azotu (NO2);

-     poziom dopuszczalny dla okresu uśredniania wynoszącego 24 godziny dla dwutlenku siarki (SO2)

      i dla pyłuPM10.

Szczegółowe informacje na temat ww. poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zamieszczone są w zakładce „Normy jakości powietrza”.

Przekroczenia poziomów informowania i poziomów alarmowych są określane w oparciu o pomiary wykonywane urządzeniami do pomiarów automatycznych. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) są określane w oparciu o pomiary wykonywane urządzeniami do pomiarów automatycznych, przekroczenia poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do pyłu PM10 są określane w oparciu o pomiary wykonywane urządzeniami do pomiarów automatycznych oraz manualnych.