Informacje o normach jakości powietrza pod kątem poziomów alertowych - Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacje o normach jakości powietrza pod kątem poziomów alertowych


1. Dla ozonu (O3)  i pyłu PM10 określony jest poziom informowania

Poziom informowania – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja;

 

2. Dla ozonu (O3), pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) określony jest poziom alarmowy.

Poziom alarmowy – oznacza poziom substancji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi