Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena jakości powietrza za rok 2022 - raporty wojewódzkie

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie, według kryteriów określonych pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki klasyfikacji 46 ocenianych stref zawarte zostały w wojewódzkich raportach z oceny jakości powietrza za rok 2022. Raporty te w terminie do 28 kwietnia br. zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów województw.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia ludzi została wykonana dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu (B(a)P), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb). Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Raporty z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2022, odrębnie dla każdego województwa, zostały zamieszczone w zakładce Publikacje na stronie głównej portalu Jakość Powietrza, oraz w zakładkach "Publikacje" regionalnych podstron poszczególnych województw:

Ocena jakości powietrza za rok 2022 wykazała poprawę jakości w porównaniu z rokiem 2021. Stężenia większości zanieczyszczeń były niższe niż w roku 2021, a obszary przekroczeń mniejsze. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych pod kątem ochrony zdrowia ludzi wystąpiły w odniesieniu do 5 zanieczyszczeń: dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz arsenu i benzo(a)pirenu zawartych w pyle zawieszonym PM10. Przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego w odniesieniu do dwutlenku azotu miały charakter lokalny i wystąpiły wyłącznie na obszarach oddziaływania transportu samochodowego w centrach 4 aglomeracji (warszawskiej, wrocławskiej, krakowskiej i górnośląskiej). Podobnie lokalny charakter miały przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszonym PM10 (miasto Legnica i niewielki obszar w północnej części województwa).

Istotna poprawa jakości powietrza wystąpiła w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10. W roku 2022 przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 wystąpiły na obszarze 14 stref, podczas gdy w roku 2021 przekroczenia te wystąpiły na obszarze 25 stref. Podobna poprawa nastąpiła w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM2,5. W ocenie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 liczba stref, w których wystąpiło przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego (faza II, 20 µg/m3) zmalała z 29 stref w roku 2021 do 11 stref w roku 2022. Wyniki oceny za rok 2022 w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykazały, że w roku 2022 na większości obszarów Polski stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 były najniższe od początku prowadzenia pomiarów.

Największym problemem zanieczyszczenia powietrza w Polsce pozostaje wysoka zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, jednakże i w tym przypadku istotnie zmalały stężenia tego zanieczyszczenia i co się z tym wiąże obszary przekroczeń. Liczba stref, na obszarach których wystąpiły przekroczenia zmniejszyła się z 39 w roku 2021 do 32 w roku 2022.

We wszystkich strefach w Polsce, podobnie jak w latach wcześniejszych, przekroczony został poziom celu długoterminowego ozonu określony pod kątem ochrony zdrowia ludzi oraz dla kryterium ochrony roślin. Ponadto, w strefie dolnośląskiej wystąpiło przekroczenie poziomu docelowego ozonu pod kątem ochrony roślin.

Więcej informacji o rocznych ocenach jakości powietrza znajdą Państwo na portalu Jakość Powietrza GIOŚ w zakładce Ocena jakości powietrza (Menu > Pomiary i ocena jakości Powietrza > Ocena).

Zachęcamy do lektury!