Normy jakości powietrza określone pod kątem oceny narażenia ludności dużych miast i aglomeracji na pył PM2,5 - Chief Inspectorate for Environmental Protection
Normy jakości powietrza określone pod kątem oceny narażenia ludności dużych miast i aglomeracji na pył PM2,5

Ze względu na znaczny negatywny wpływ pyłu PM2,5 na zdrowie ludzi dla tego zanieczyszczenia oprócz poziomu dopuszczalnego i docelowego określony jest również pułap stężenia ekspozycji który odnosi się do terenów tła miejskiego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji.

 

Pułap stężenia ekspozycji – rozumie się przez to poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia, w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w określonym terminie; pułap stężenia ekspozycji jest standardem jakości powietrza.

 

Krajowy wskaźnik średniego narażenia – jest to średni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach na terenie całego kraju, krajowy wskaźniku średniego narażenia wyznaczany jest w oparciu o wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji.

 

Wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji – jest to średni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach.

 

Ponadto każdy kraj członkowski w oparciu o krajowy wskaźnik średniego narażenia oraz kryteria określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy musi określić krajowy cel redukcji narażenia na pył PM2,5.

 

Krajowy cel redukcji narażenia – jest to procentowe zmniejszenie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w określonym terminie.

Przeczytaj więcej na temat badań zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 pod kątem monitorowania wskaźnika średniego narażenia.