Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczne oceny jakości powietrza za rok 2021 dla strefy wielkopolskiej i strefy miasto Kalisz oraz dla strefy dolnośląskiej i miasta Legnica

 

W związku z wejściem w życie art. 9, ust 1) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576), w terminie określonym w ww. ustawie Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał roczną ocenę jakości powietrza za rok 2021 dla stref:  miasto Kalisz, miasto Legnica oraz ponowną ocenę dla strefy wielkopolskiej i strefy dolnośląskiej. Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu w ww. strefach  Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonał klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie, według kryteriów określonych pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6),  pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Wyniki klasyfikacji stref zawarte zostały w raportach:
- Roczna ocena jakości powietrza dla strefy wielkopolskiej i strefy miasto Kalisz. Raport za rok 2021,
- Roczna ocena jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej i strefy miasto Legnica. Raport za rok 2021.

Niniejsze raporty zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów województw oraz opublikowane w zakładkach "Publikacje" na regionalnych podstronach portalu Jakość Powietrza województwa wielkopolskiego i województwa dolnośląskiego.